Leveringsvoorwaarden

1.TOEPASSING
Behoudens schriftelijke tegenbeding van onzentwege, zijn de hierna volgende verkoopsvoorwaarden stipt van toepassing. 
Ieder door de klant bepaalde tegenvoorwaarde is alleen rechtsgeldig wanneer ze uitdrukkelijk en schriftelijk door ons werd aanvaard en is dan slechts geldig voor order die er het voorwerp van uitmaakt.

2. VERBINTENIS
Onze offertes, zelfs wanneer ze in de vorm van een pro-forma factuur zijn opgesteld, alsmede de door onze afgevaardigden en vertegenwoordigers aangegane verbintenissen,  zijn slechts rechtsgeldig nadat ze schriftelijk door ons werden bevestigd.

3. PRIJZEN
Behalve voor de tegen vaste en niet herzienbare prijzen afgesloten orders en contracten worden onze goederen aangerekend tegen de prijzen of prijslijsten die op de datum van de aflevering van kracht zijn.

4. ANNULERING
Het annuleren door de koper van een vaste order kan slechts met onze toestemming gebeuren, onder voorbehoud van een schadeloosstelling voor het nadeel dat er voor onze vennootschap uit voorvloeit, nadeel dat volgens uitdrukkelijke overeenkomst geschat wordt op 20% op basis van de raming van de voorziene order, tenzij onze vennootschap de voorkeur geeft aan de gedwongen tenuitvoerlegging onverminderd het opvragen van een eventuele schadevergoeding.

5. LEVERING
Alle klachten met betrekking tot de verzendingen zijn slechts ontvankelijk indien bij de ontvangst van de goederen, op de leveringsstaat van de vervoerder een uitdrukkelijk voorbehoud wordt aangetekend met vermelding van het aantal en de aard van de beschadigde of ontbrekende goederen en op voorwaarde dat dit voorbehoud ons binnen de 8 dagen volgend op de ontvangst van de goederen schriftelijk wordt bevestigd. 
Hetzelfde voorschrift is van toepassing op de tekortkomingen inzake de overeenstemming en de zichtbare gebreken.
De goederen afgehaald door de koper reizen onder zijn verantwoordelijkheid en op zijn risico.

6. TERMIJNEN
Onze leveringstermijnen worden vastgesteld in functie van de termijnen die door onze eigen grondstoffenleveranciers worden opgelegd en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden verlengd. Een vertraging in de levering, welke ook de oorzaak ervan zijn, kan geen aanleiding geven tot een verzoek tot schadevergoeding.
Elk geval van overmacht schort van rechtswege onze leveringsverplichtingen op. Elke vertraging in de betaling kan tot een tijdelijke stopzetting van onze leveringen leiden.
Alle goederen die niet binnen de afgesproken termijnen kunnen geleverd worden door schuld van de koper zullen met een opslagrecht belast worden.

7. AANSPRAKELIJKHEID
De koper is verplicht onze producten te behandelen en te gebruiken overeenkomstig de regels van de kunst en de bijzonder aanbrengingswijzen waarvan verondersteld dat zij bekend zijn.
De verkeerde aanbrenging of het gebruik voor andere doeleinden dan deze die oorspronkelijk beoogd werden, sluit iedere verantwoordelijkheid van onzentwege uit ten opzichte van de kwaliteit van de verkochte goederen.
Onze aansprakelijk blijft beperkt tot de kwaliteit van onze producten. Indien deze kwaliteit gebrekkig of niet overeenstemmend blijkt te zijn wordt onze verbintenis, en zulks ongeacht de gevolgen van dit gebrek, beperkt tot de kwantitatieve vervanging van het defecte product. 
Afgezien van dit punt, wijzen wij iedere aansprakelijkheid af, voor ons die niet door de gebiedende wetten verhinderd wordt.
Elke actie met betrekking tot verborgen gebreken zal slechts aanvaardbaar zijn binnen een termijn van 3 maanden volgend op de ontvangst van de goederen.

8. BETALING
Behoudens bijzondere overeenkomsten, gebeurt de betaling van de goederen contant bij ontvangst van de factuur. De factuur betekent sommatie en dient in Bornem betaald te worden.
Bij ontstentenis, zonder rechtvaarding, van de betaling op de vervaldatum, zal de koper ons hiervoor op basis van de hierna volgende forfaitaire berekening, moeten schadeloos stellen. Onverminderd de door de wet vastgestelde vergoeding voor rechtspleging, zal het bedrag van de factuur in functie van twee veranderlijke parameters verhoogd worden: het bedrag zelf – dat met 10% en een minimum van € 50 verhoogd wordt – en de duur van het in gebreke blijven die het aanrekenen van een interest wegens verzuim van 1% per maand teweegbrengt op elk verschuldigd bedrag, de hoofdsom en het eerste gedeelte van dit boetebeding.
Het uitblijven, zonder rechtvaardiging, van de betaling op de vervaldatum geeft ons het recht de niet gebruikte goederen terug te halen, terwijl de koper bovendien  een vergoeding van 20% van de prijs van de teruggenomen goederen zal moeten betalen ter dekking van onze winstderving, onverminderd de schadeloosstelling voor eventuele waardevermindering van de bedoelde producten, die wordt vastgelegd door vergelijking van de prijzen.
Geen enkele klacht of betwisting machtigt tot opschorting van de betalingen.

9. RECHTSBEVOEGDHEID
Ieder contract is aan de Belgische wet onderworpen en alleen de Belgische rechtbanken zijn bevoegd voor het handelen van de geschillen, met uitzondering echter van de geschillen met betrekking op de kwaliteit van de geleverde producten wanneer de betwisting over meer dan € 5000 gaat. In dat laatste geval zal over het geschil beslist worden door een scheidsrechterlijk collega van drie deskundigen waarvan elke partij er één benoemt terwijl de derde overeenkomstig het gerechtelijk wetboek wordt aangeduid.